ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

στις 12 Σεπτεμβρίου 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ

Προκηρύσσει:

Δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, στο οποίο θα στεγαστεί το 2ο Νηπιαγωγείο Λακκίου Λέρου. Το μίσθιο πρέπει :

  • να βρίσκεται στη θέση «ΛΑΚΚΙ» της Λέρου
  • να είναι ισόγειο
  • να έχει έκταση από 90 έως 130 τ.μ.
  • να διαθέτει νόμιμες οικοδομικές άδειες
 • να πληροί τους κανόνες και τις προδιαγραφές ασφάλειας
 • η πρόσβαση στο κτίριο θα γίνεται αποκλειστικά από δευτερεύουσα οδό και όχι από κεντρική οδό, για την αποφυγή ατυχημάτων
 • να βρίσκεται εντός περιφραγμένου οικοπέδου
 • να διαθέτει δύο (2) τουαλέτες
 • να διαθέτει χώρο αυλισμού, ο οποίος θα πρέπει να είναι καλυμμένος με συνθετικό τάπητα, εμβαδού τουλάχιστον 230 τ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης ήτοι έως 26 Σεπτεμβρίου  2017.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο της Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής, τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες , στο Δημοτικό Μέγαρο στην περιοχή Πλάτανος Λέρου και στο τηλέφωνο 2247360223 και FAX 2247023401.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                                                      

ΚΟΛΙΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ