ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΥΔΡΟΚΛΟΠΗ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

στις 22 Νοεμβρίου 2018

Πρόστιμο για υδροκλοπή και αφαίρεση του υδρομετρητή επέβαλε η υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου Λέρου εις βάρος καταναλωτή, κατοίκου Ξηροκάμπου, που κατελήφθη μετά από έλεγχο να έχει παραβιάσει το υδρόμετρο ακινήτου του.

Συγκεκριμένα, το προσωπικό του Δήμου Λέρου διαπίστωσε την -επιμελώς- εσκεμμένη τοποθέτηση μεταλλικού αντικειμένου στο υδρόμετρο, με αποτέλεσμα να επιτρέπει την ροή νερού, αλλά να μη καταγράφεται η ποσότητα  του καταναλισκομένου νερού.

Σημειώνεται ότι η παρέμβαση στα δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης του Δήμου Λέρου και η κλοπή νερού είναι παράνομες πράξεις σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς της Υπηρεσίας. 

Ο Δήμος Λέρου εφαρμόζοντας τους νόμους και τους κανονισμούς, πρόκειται να επιβάλλει πρόστιμο σύμφωνα με την Τιμολογιακή Πολιτική της Υπηρεσίας.

Επιπρόσθετα ο εν λόγω καταναλωτής επιβαρύνεται με το κόστος αποκατάστασης των παράνομων παρεμβάσεών στο δίκτυο και την κλοπή νερού.

Σημειώνεται ότι το αξιόποινο των συγκεκριμένων πράξεών επισύρει και ποινικές διώξεις, οι οποίες θα ακολουθήσουν ενώπιον των δικαστικών αρχών, μετά από σχετική απόφαση.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς εστάλη σχετική ειδοποίηση στον εν λόγω καταναλωτή ενώ δόθηκε ήδη εντολή στις Τεχνικές Υπηρεσίες να διακόψουν την υδροδότηση του συγκεκριμένου ακινήτου.

Με αφορμή το εν λόγω συμβάν, εφιστούμε την προσοχή στους καταναλωτές για τα κάτωθι:

Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση του υδρολήπτη στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Λέρου (υδρομετρητές, παροχές, φρεάτια, αγωγούς κ.λ.π.). Η επέμβαση τιμωρείται ποινικά, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ποινικού Νόμου, η δε δαπάνη για τυχόν βλάβη  βαρύνει τον υδρολήπτη. Επέμβαση στον υδρομετρητή με σκοπό αλλοίωση των εγγράφων των ενδείξεων αποτελεί κλοπή και εφαρμόζεται οι αντίστοιχες διατάξεις. 

Ο Δήμος Λέρου έχει πάντοτε την κυριότητα της παροχής και του μετρητή και ο υδρολήπτης το δικαίωμα χρήσης για την ύδρευση του. Ο υδρολήπτης έχει την υποχρέωση να φροντίζει και την καλή κατάσταση του φρεατίου και την προστασία της παροχής. Απαγορεύεται απόλυτα το άνοιγμα του υδρομετρητή από τον uδρολήπτη ή άλλο πρόσωπο εκτός από τους υπαλλήλους του Δήμου Λέρου καθώς και κάθε επέμβαση σ' αυτό ή τον κρουνό υδροληψίας που βρίσκεται μπροστά στον υδρομετρητή. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος Λέρου προβαίνει αμέσως σε επιθεώρηση της παροχέτευσης για την εξακρίβωση τυχόν ζημιών. Για την επιθεώρηση αυτή χρεώνεται σε βάρος του uδρολήπτη, και στον επόμενο λογαριασμό του, ειδικό δικαίωμα επιθεώρησης, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, ασκείται δε ποινική δίωξη. Αν χρειαστεί επίσης να γίνει έλεγχος του υδρομετρητή, επιβάλλεται και εισπράττεται με τον επόμενο λογαριασμό, δικαίωμα ελέγχου υδρομέτρου, το ύψος του οποίου επίσης καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εκτός από τα παραπάνω δικαιώματα ελέγχου, ο υδρολήπτης βαρύνεται και με κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση τυχόν ζημιών η οποία και καθορίζεται με πίνακα εκκαθάρισης που συντάσσεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο και θεωρείται από το Δήμαρχο Λέρου. 

Λαθραίες υδρεύσεις - Παράνομη Εμπορία Νερού - Εμπορία Νερού – Απαγορεύσεις: 

Η σύνδεση παροχής που δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί υδρομετρητής ή έχει αφαιρεθεί με ενωτικό σωλήνα από τον υδρολήπτη ή με υδρομετρητή, χωρίς να τηρηθεί  η  νόμιμη διαδικασία,  αποτελεί κλοπή νερού και  τιμωρείται  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Κλοπή αποτελεί επίσης και η σύνδεση με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης ενός ακινήτου ή η λήψη γενικά του νερού από παροχές ή κρουνούς πυρόσβεσης, ποτίσματος δημοτικών ή κοινοτικών ή δημοσίων κήπων και πράσινου για χρήση διαφορετική από εκείνη για την οποία έχουν τοποθετηθεί, και τιμωρείται σύμφωνα με τις αρχικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος Λέρου διακόπτει ή αφαιρεί την παροχή χωρίς άλλη προειδοποίηση και χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ήθελε προκληθεί, χρεώνει δε τον υδρολήπτη με το οκταπλάσιο της τεκμαρτής κατανάλωσης και πρόστιμο που καθορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Η τεκμαρτή κατανάλωση υπολογίζεται  από την αρμόδια υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου Λέρου με βάση στοιχεία που εκείνη θα κρίνει κατάλληλα και με αφετηρία την ημερομηνία τοποθέτησης της παροχής ή αφαίρεσης του μετρητή. 

Κατά συνέπεια ο Δήμος Λέρου δύναται να: 

1.     Λάβει απόφαση για υποβολή μήνυσης για κλοπή (απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με εισήγηση από το Τμήμα Ύδρευσης)
2.     Βεβαιώνει τη ζημιά από το κατεστραμμένο υδρόμετρο (πίνακας εκκαθάρισης που συντάσσεται από τον προϊστάμενο του τμήματος ύδρευσης και θεωρείται από το Δήμαρχο)
3.     Διακόπτει άμεσα την παροχή χωρίς προειδοποίηση
4.     Χρεώνει με το οκταπλάσιο της τεκμαρτής κατανάλωσης
5.     Επιβάλλει πρόσθετο πρόστιμο με απόφαση Δ.Σ.