ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΡΟΥ 131/2017

στις 19 Οκτωβρίου 2017

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το μόνιμο προσωπικό και προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) του Δήμου Λέρου, για το έτος 2017.»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ  131/2017

Ο Δήμαρχος Λέρου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του Ν.3584/07
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ. Α΄/16.12.2015) περί αποζημίωσης για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου
 4. Την υπ’αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
 5. Την αριθμ. απόφαση του Δ.Σ. 250/2016 (ΑΔΑ: 7ΙΜΕΩΛΓ-3ΑΣ) με θέμα: « Ψήφιση και έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2017»
 6. Τον ΟΕΥ του Δήμου Λέρου (ΦΕΚ 365/19.02.2013)
 7. Τον αριθμό των υπηρετούντων τακτικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου Λέρου.
 8. Τις έκτακτες, εποχικές ή επείγουσες, απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανάγκες που τυχόν μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους 2017, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας
 9. Την αριθμ. 4395/25.09.2017 Βεβαίωση Ύπαρξης Πίστωσης της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στους παρακάτω ΚΑ:
 • Στον ΚΑ 20.6012 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές», πίστωση 1.000,00 €, για υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
 • Στον ΚΑ 20.6051.0001 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ» πίστωση 23.500,00 €, για εργοδοτικές εισφορές υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
 • Στον ΚΑ 20.6051.0003 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ» πίστωση 7.000,00 €, για εργοδοτικές εισφορές υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
 • Στον ΚΑ 25.6022 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» πίστωση 5.000,00 €, για υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων της υπηρεσίας ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης.
 • Στον ΚΑ 25.6052.0001 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ» πίστωση 67.000.00 €, για εργοδοτικές εισφορές υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της υπηρεσίας ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης.
 • Στον ΚΑ 30.6012 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» πίστωση 5.000,00 €, για υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων της υπηρεσίας τεχνικών έργων.
 • Στον ΚΑ 30.6051.0001 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ» πίστωση 16.050,00 €, για εργοδοτικές εισφορές υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της υπηρεσίας τεχνικών έργων
 • Στον ΚΑ 30.6051.0004 με τίτλο Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ» πίστωση 11.400,00 €, για εργοδοτικές εισφορές υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της υπηρεσίας τεχνικών έργων.
 • Στον ΚΑ 30.6022 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» πίστωση 1.000,00 €, για υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων της υπηρεσίας τεχνικών έργων
 • Στον ΚΑ 30.6052.0001 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ» πίστωση 34.000,00 €, για εργοδοτικές εισφορές υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της υπηρεσίας τεχνικών έργων.
 • Στον ΚΑ 70.6012 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» πίστωση 500,00 €, για υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων των Λοιπών Υπηρεσιών
 • Στον ΚΑ 70.6051.0001 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ» πίστωση 7.000,00 €, για εργοδοτικές εισφορές υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων των Λοιπών Υπηρεσιών
 • Στον ΚΑ 70.6051.0003 με τίτλο Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ» πίστωση 2.000,00 €, για εργοδοτικές εισφορές υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων των Λοιπών υπηρεσιών

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

 1. Καθιερώνουμε για το οικονομικό έτος 2017 υπερωριακή εργασία με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες, πέρα από το κανονικό ωράριο, για την αντιμετώπιση έκτακτων, εποχικών ή επειγουσών, απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών που τυχόν μπορεί να προκύψουν στον Δήμο Λέρου, για τους μόνιμους υπαλλήλους, και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, των παρακάτω κλάδων:

 

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Α/Α

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αρ. Ατόμων

1

ΔΕ24

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

3

 

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Α/Α

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αρ. Ατόμων

1

ΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Α/Α

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αρ. Ατόμων

1

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

1

2

ΔΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

3

 

Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Α/Α

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αρ. Ατόμων

1

ΔΕ28

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

2

2

ΔΕ30

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (Υδραυλικών)

1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

Α/Α

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αρ. Ατόμων

1

ΥΕ 16

ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1

2

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

Α/Α

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αρ. Ατόμων

1

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1

2

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

 

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Α/Α

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αρ. Ατόμων

1

ΔΕ29

ΟΔΗΓΩΝ

1

 

 1. Οι ώρες απασχόλησης καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου δεν θα ξεπερνούν για κάθε υπάλληλο τις είκοσι (20) ανά μήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015.
 2. Η βεβαίωση πραγματοποίησης των ωρών υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων θα γίνεται με σχετική απόφαση των Διευθυντών των υπηρεσιών του Δήμου Λέρου και έγκριση του Δημάρχου Λέρου.
 3. Η απαιτούμενη για την πληρωμή των ανωτέρω υπαλλήλων δαπάνη, θα βαρύνει τις πιστώσεις των αντιστοίχων ανά υπηρεσία κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευση της.                                                                                  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ