Αναπλήρωση Προϊσταμένου Τμήματος Δόμησης

στις 02 Αυγούστου 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ: 111/2017

Ο Δήμαρχος Λέρου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει
  3. Το άρθρο 21 «Προϊστάμενοι Υπηρεσιών» του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου μας (ΦΕΚ 365/Β΄/19-02-2013).
  4. Tην αριθμ. 110/2015 απόφαση του, με την οποία τοποθετήθηκαν οι προϊστάμενοι των Τμημάτων.
  5. Την αναγκαιότητα ορισμού αναπληρωτή προϊσταμένου στο Τμήμα Δόμησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών και εξυπηρέτηση των πολιτών.
  6. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’) «Αρμοδιότητες του Δημάρχου»

Αποφασίζει

Ορίζει ως αναπληρώτρια του προϊσταμένου του τμήματος Δόμησης, Φιλιππίδη Γεωργίου του Νικήτα, ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων, την υπάλληλο του Τμήματος Δόμησης Κουρεπίνη Καλλιόπη του Νικολάου, ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Τον ανωτέρω θα αναπληρώνει µόνο σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται από τα καθήκοντά του.

Στην ανωτέρω αναθέτει κατά τη διάρκεια της αναπλήρωσης να υπογράφει με εντολή του τις διοικητικές πράξεις που παράγει το Τμήμα και τη συναφή αλληλογραφία εκτός από τις αποφάσεις κατεδάφισης.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην ενδιαφερόμενη, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέρου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ