ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΡΟΥ ΠΕΡΙ ΚαθορισμΟΥ τόπου τέλεσης πολιτικών γάμων

στις 15 Ιανουαρίου 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ: 2/2018

Ο Δήμαρχος Λέρου

έχοντας υπόψη

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α’ 87/7-06-2010)
  2. Τις διατάξεις του Ν. 1250/1982 «Για την καθιέρωση του πολιτικού γάμου» (ΦΕΚ τ. Α’ 46/7-04-1982)
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του ΠΔ. 391/1982 «Για την ρύθμιση λεπτομερειών σχετικά με την τέλεση των πολιτικών γάμων, τη χορήγηση της άδειας γάμου και το περιεχόμενο της βεβαιωτικής πράξης για την τέλεση των πολιτικών ή θρησκευτικών γάμων» (ΦΕΚ τ. Α’ 73/18-06-1982), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 131 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ. Α΄/31.07.2017)
  4. Την αριθμ. 20/2016 απόφαση Δημάρχου με θέμα «Καθορισμός τόπου τέλεσης πολιτικών γάμων»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. Καταργεί την αριθμ. 20/2016 απόφαση Δημάρχου με θέμα «Καθορισμός τόπου τέλεσης πολιτικών γάμων» και
  2. Ορίζει για την τέλεση των πολιτικών γάμων στον Δήμο Λέρου:
    α.- Ως ημέρες τέλεσης των πολιτικών γάμων κάθε εβδομάδας τις Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρα από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ..
    β.- Ως τόπος τελέσεως ορίζεται το Δημοτικό Κατάστημα στον Πλάτανο και κατά τους θερινούς μήνες και το αίθριο του κτιρίου που στεγάζεται η Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                    

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ