ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ / ΜΕΛΕΤΗΣ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 (Άρθρο 118, παρ. 5 του Ν. 4412/2016)

στις 19 Απριλίου 2017

Ο Δήμος Λέρου προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να εγγραφούν σε καταλόγους αντίστοιχων κατηγοριών, να υποβάλλουν αιτήσεις για τη συμμετοχή τους στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων, που αφορά απ΄ ευθείας αναθέσεις Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, για το έτος 2017.

Οι κατηγορίες είναι:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ EΡΓΩΝ:

1. Ανελκυστήρων.
2. Αποκαλύψεων Μεταλλείων.
3. Βιομηχανικών και Ενεργειακών.
4. Γεωτρήσεων.
5. Ειδικών Μονώσεων.
6. Ηλεκτρομηχανολογικών.
7. Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.
8. Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού και Υγρών, Στερεών και Αερίων Αποβλήτων.
9. Λιμενικών.
10. Οδοποιίας.
11. Οικοδομικών.
12. Πλωτών Έργων και Εγκαταστάσεων Ναυπηγιών Έργων.
13. Πρασίνου.
14. Τοπογραφίας.
15. Υδραυλικών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

1. Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες.
2. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες.
3. Μελέτες Οικονομικές.
4. Μελέτες Κοινωνικές.
5. Μελέτες Οργανώσεως και Επιχειρησιακής έρευνας.
6. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών  Έργων.
7. Ειδικές αρχιτεκτονικές Μελέτες.
8. Στατικές Μελέτες.
9. Μελέτες Μηχανολογικές- Ηλεκτρολογικές- Ηλεκτρονικές.
10. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων.
11. Μελέτες Λιμενικών Έργων.
12. Μελέτες Μεταφορικών Μέσων.
13. Μελέτες Υδραυλικών Έργων.
14. Ενεργειακές Μελέτες.
15. Μελέτες Βιομηχανιών.
16. Μελέτες Τοπογραφίας
17. Χημικές Μελέτες και Έρευνες.
18. Χημικοτεχνικές Μελέτες.
19. Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες.
20. Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές.
21. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες.
22. Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες.
23. Γεωργικές Μελέτες.
24. Δασικές Μελέτες.
25. Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος χώρου και έργων  πρασίνου.
26. Αλιευτικές Μελέτες.
27. Περιβαλλοντικές Μελέτες.
28. Μελέτες Πληροφορικής και Δικτύων.


Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 του ΦΕΚ 900/17-3-2017/Τεύχος Β.

Οι Αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφο πτυχίου Μ.Ε.Ε.Π. ή Μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων για την περίπτωση των Έργων και αντίγραφο Μελετητικού Πτυχίου για την περίπτωση των Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Επιστημονικών Υπηρεσιών, τα  οποία θα είναι σε ισχύ και θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Λέρου (Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ, Πλάτανος,  Τ.κ. 85400) έως την προαναφερθείσα προθεσμία.

Πληροφορίες από τον κ. Έλληνα Χριστόδουλο στο τηλέφωνο 2247022940 ή την κ. Φιλιππίδη Δέσποινα στο τηλέφωνο 2247028040. 

Συν.:

1. Υπόδειγμα Αίτησης για κατάλογο Έργων.

2. Υπόδειγμα Αίτησης για κατάλογο Μελετών - Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Επιστημονικών Υπηρεσιών.

ΛΕΡΟΣ, 20 - 4 - 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ