Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [05-3-2019]

στις 04 Μαρτίου 2019

Σας καλώ στις 05-03-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος  Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2019.
  2. Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου Λέρου προκειμένου κατ’ εντολή του Δήμου Λέρου να ασκήσει Αίτηση Ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της Απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομικών 2/95717/31.12.2018 (ΦΕΚ Β/5888/31.12.2018).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ