Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [18-2-2019]

στις 14 Φεβρουαρίου 2019

Σας καλώ στις 18-02-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή νηπιαγωγείου στο Λακκί νήσου Λέρου ΟΠΣ 5002589», έπειτα από κλήρωση που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄).
  2. Α) Έγκριση της με αριθ. 03/2019 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος για το έτος 2019» προϋπολογισμού 40.851,72€ ευρώ και Β) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος για το έτος 2019».
  3. Α) Έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης, της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή πετρόχτιστης τοιχοδομής στην περιοχή Αγ. Παρασκευής» και Β) Καθορισμός των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή πετρόχτιστης τοιχοδομής στην περιοχή Αγ. Παρασκευής».
  4. Α) Έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης» και Β) Καθορισμός των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ