Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [16-11-2018]

στις 12 Νοεμβρίου 2018

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 16η  Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

 1. Έγκριση τροποποίησης παραδοτέων του έργου με τίτλο, «Αξιολόγηση δυνατοτήτων καταδυτικής διαδρομής για την υποβολή φακέλου στο πρόγραμμα Leader+ και την χρηματοδότηση της δημιουργίας της» και παράταση της σύμβασης.
 2. Εισήγηση περί συμπλήρωσης-τροποποίησης της υπ’αριθ. πρωτ. 2053/16-5-2017 σύμβασης, για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο, «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ΒΙΟ.ΚΑ. Λέρου».
 3. Έγκριση εργασιών 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου, «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων».
 4. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης.
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης της προμήθειας με τίτλο, «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών-ανακατασκευή και αισθητική αναβάθμιση πέντε (5) παιδικών χαρών του Δήμου Λέρου».
 6. Εισήγηση με αριθ. 180/2018 της Οικονομικής μας Επιτροπής, αναφορικά με την απαλλαγή από την καταβολή των δημοτικών τελών, σε άτομα με αναπηρία.
 7. Έγκριση του με αριθ. 2/15-10-2018 πρακτικού της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων, επί αμφισβητούμενων χρεώσεων σε λογαριασμούς ύδρευσης του Δήμου Λέρου.
 8. Έγκριση μεταβάσεων εκτός έδρας και διάθεση πιστώσεων για: α) Δήμαρχο για εκτέλεση υπηρεσιών στο εξωτερικό (παράσταση και συμμετοχή του στην ετήσια συνάντηση για το μεταναστευτικό, στο Στρασβούργο Γαλλίας), β) Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για εκτέλεση υπηρεσιών στο εξωτερικό (παράσταση και συμμετοχή σε διεθνή τουριστική έκθεση, στη Βαρσοβία Πολωνίας) και γ) Δημάρχου και Δημοτικών συμβούλων για εκτέλεση υπηρεσιών (παράσταση και συμμετοχή τους στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Π.Ε.Δ., στη Σύρο).
 9. Έγκριση της με αριθ. 62/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου με θέμα, «Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018».
 10. Έγκριση της με αριθ. 63/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου με θέμα, «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου, του άρθρου10 <Προϊστάμενοι Υπηρεσιών> κατ’ εφαρμογή του υπ’ αριθ. 26109/5-6-2018 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω59Ρ465ΧΘ7-Υ4Ι) και του υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/18-6-2018 (ΑΔΑ: ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ), του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης».
 11. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2019-2020.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ