Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [09-11-2018]

στις 05 Νοεμβρίου 2018

Σας καλώ στις 09-11-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:4943/30-10-2018 Πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο «Αναλώσιμα αφαλατώσεων Δήμου Λέρου» .

2. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:4954/30-10-2018 Πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Λέρου».

3. Α) Έγκριση της υπ’ αρ. 41/2018 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και παροχής γάλακτος» και Β) Καθορισμός των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, που θα καλύπτει τις ζητούμενες προδιαγραφές για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και παροχής γάλακτος».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ