Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [16-10-2018]

στις 11 Οκτωβρίου 2018

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 16η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. σε τακτική-ειδική συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την έγκριση: α) Ταμιακού Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δήμου Λέρου οικονομικού έτους 2017 και β), Ισολογισμού Δήμου Λέρου χρήσης  2017.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ