Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [09-10-2018]

στις 05 Οκτωβρίου 2018

Σας καλώ στις 09-10-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2018.
  2. Εισήγηση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Γ΄ τρίμηνο έτους 2018.
  3. Αναμόρφωση Ο.Π.Δ. 2018.
  4. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:4510/03-10-2018 Πρακτικού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου, έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της εργασίας «Αποκομιδή απορριμμάτων από μόνιμους χώρους υποδοχής».
  5. Έγκριση της υπ’ αριθ. 35/2018 μελέτης συνολικού προϋπολογισμού 207.090,00€, για την «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση πέντε (5) παιδικών χαρών Δήμου Λέρου», Β) Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση πέντε (5) παιδικών χαρών Δήμου Λέρου».
  6. Α) Έγκριση της υπ’ αρ. 34/2018 μελέτης με τίτλο «Αναλώσιμα αφαλατώσεων Δήμου Λέρου» και Β) Καθορισμός των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολική τιμή ανά κατηγορία ειδών (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3) για την προμήθεια «Αναλώσιμα υλικά αφαλατώσεων Δήμου Λέρου».
  7. Α) Έγκριση της υπ’ αρ. 33/2018 μελέτης με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» και Β) Καθορισμός των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης: α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της αξίας όσο αφορά τις εργασίες επισκευής και β) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της αξίας των ανταλλακτικών (επί του τιμοκαταλόγου) για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»
  8. Λήψη απόφασης για την επιστροφή παραβόλου που κατατέθηκε για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης του Σκορδάλη Αθανάσιου κατά της αριθμ. 115/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου, στα πλαίσια του διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων, ποτών και γάλακτος του ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου.
  9. Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου Λέρου, προκειμένου να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του Δημάρχου Λέρου (υπόθεση Γεωργίου Παυλή).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                         

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ