Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [19-12-2017]

στις 15 Δεκεμβρίου 2017

Σας καλώ στις 19 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για έγκριση 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2017.
  2. Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου, που αφορούν δαπάνες σταθερών, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα.
  3. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017.
  4. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο, «Μελέτη εφαρμογής για την κατασκευή του Νηπιαγωγείου στο Λακκί Δ. Λέρου».
  5. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών - Υπηρεσιών – Έργων καθώς και επιτροπών ενστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ