Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [20-12-2017]

στις 15 Δεκεμβρίου 2017

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 20η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λέρου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», Άξονας Προτεραιότητας 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» και ειδικότερα στην πρόσκληση με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και υποβολή φακέλου χρηματοδότησης για την αποκατάσταση, επαναχρησιμοποίηση και ανάδειξη κτηρίου υπαίθριας αγοράς Λέρου.
 2. Υποβολή πρότασης για τη συμμετοχή του Δήμου μας σε πρόγραμμα χρηματοδότησης, προκειμένου να τοποθετηθούν ράμπες για ΑΜΕΑ, σε παραλίες του νησιού μας.
 3. Οικονομικά θέματα.
 4. Συμμετοχή του Δήμου μας σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις στο εξωτερικό.
 5. Συγκρότηση δημοτικών επιτροπών, για το έτος 2018.
 6. Έγκριση εργασιών 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου, «Επεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης (2016)».
 7. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών-εργασιών.
 8. Λήψη απόφασης βράβευσης του πολιτιστικού συλλόγου «Άρτεμις», για τα σαράντα χρόνια συνεχούς προσφοράς και παρουσίας του, στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας.
 9. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου.
 10. Τροποποίηση της με αριθ. 80/2017 απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, αναφορικά με την εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου Λέρου με δημοπρασία.
 11. Έκδοση ψηφίσματος κατά της κατάργησης του υποθηκοφυλακείου Λέρου, βάση νέων δεδομένων.
 12. Έκδοση ψηφίσματος στήριξης προς τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν στη Λέρο.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ