Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [14-11-2017]

στις 10 Νοεμβρίου 2017

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 14η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

1. Έγκριση 10 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2017.

2. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου μας, για το Γ΄ τρίμηνο έτους 2017.

3. Έγκριση της με αριθ. 88/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Παιδικών Σταθμών-Αθλητισμού Πολιτισμού Λέρου με θέμα, «Έγκριση 6 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017».

4. Οικονομικά θέματα.

5. Απευθείας ανάθεση τμήματος της εργασίας συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων 2017, στο μέρος που αφορά την εργασία επισκευής ελαστικών των οχημάτων του Δήμου μας.

6. Διαγραφή τελών ύδρευσης-αποχέτευσης, ως κακώς βεβαιωμένα.

7. Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο, «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για ΒΙΟ.ΚΑ. Λέρου».

8. Γνωμοδότηση αναφορικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου, «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών στον όρμο Αλίντων Δήμου Λέρου, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας, «Καθαρισμός δεξαμενής και αποψίλωση χώρου ΒΙΟ.ΚΑ.».

10. Έγκριση άδειας διέλευσης αγωγού και τομής δημοτικού δρόμου.

11. Έγκριση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, της Ο.Τ.Ε. Α.Ε..

12. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου.

13. Υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών, περί παροχής κινήτρων σε εργαζόμενους από Ο.Τ.Α..

14. Λήψη απόφασης αναφορικά με την υπογραφή διακήρυξης, για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ