Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [14-10-2017]

στις 10 Οκτωβρίου 2017

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 14η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

 1. Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2017.
 2. Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2018.
 3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λέρου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ», έγκριση υποβολής προτάσεων ένταξης υπηρεσιών γενικής διαχείρισης CPV: 79411000-8 για την ωρίμανση έργων γενικού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης αποδοχή υποχρεώσεων και όρων του προγράμματος.
 4. Ανάκληση της με αριθ. 252/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου με θέμα, «Τροποποίηση οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας Δήμου Λέρου» και λήψη νέας απόφασης με το ίδιο θέμα.
 5. Ανάκληση των με αριθ. 34/2017 και 97/2017 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου, αναφορικά με την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και αργίες σε διάφορες υπηρεσίες του δήμου μας και λήψη νέας απόφασης με θέμα, «Καθιέρωση λειτουργίας του τμήματος ύδρευσης-αποχέτευσης σε βάρδιες, όλες τις ημέρες του μήνα».
 6. Έγκριση τροποποίησης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης, «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λέρου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001900 ως προς τον πίνακα Β1 ομάδα έργου τακτικό υφιστάμενο προσωπικό.
 7. Οικονομικά θέματα.
 8. Λήψη απόφασης για τη μεταφορά ή μη των αποθεματικών του Δήμου μας, στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 9. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Δημοτικού Φόρου Δωδεκανήσου.
 10. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για τις υπηρεσίες: α) «Συντήρηση εφαρμογών Q-Prime», β) «Συντήρηση εφαρμογών Μισθοδοσίας» γ), «Υποστήριξη ACE ERP Ecm μελέτη-κοστολόγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέρου» και δ) «Υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών για το Δημοτολόγιο, το Ληξιαρχείο και το Πρωτόκολλο του Δήμου».
 11. Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2016 και προϋπολογισμού 2017, του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Λέρου «Η ΖΩΗ».
 12. Έγγραφο με αριθ. πρωτ. 4646/6-10-2017 της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης - Βάση Ετοιμότητας Λέρου, αναφορικά με την παραχώρηση χρήσης δημοτικού κτηρίου.
 13. Επιστολή με αριθ. πρωτ. 4391/15-9-2017 του κ. Νταλλαρή Δημητρίου, αναφορικά με τη χρήση της Πλατείας Πάρη Ρούσσου στο Λακκί, ως χώρου στάθμευσης βαρέων οχημάτων. 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ