Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [11-10-2017]

στις 06 Οκτωβρίου 2017

Σας καλώ στις 11 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2018, έπειτα από την με Α.Π. 4597/05-10-2017 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του αρχικού σχεδίου π/υ.
  2. Ανάκληση – αποδέσμευση ποσών από διάφορες Α.Α.Υ.
  3. Εισήγηση για έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2017.
  4. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.
  5. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017.
  6. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. που αφορούν την πάγια προκαταβολή, προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017.
  7. Αποδοχή ή μη του πρακτικού που συντάχθηκε για την ανάδειξη οριστικών αναδόχων, έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για το έτος 2017».
  8. Αποδοχή ή μη του πρακτικού που συντάχθηκε για την ανάδειξη οριστικών αναδόχων, έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2017».
  9. Κήρυξη άγονου του διαγωνισμού που διενεργήθηκε για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, οικόπεδο 68 τ.μ., στη θέση Σπήλια Λέρου.
  10. Κήρυξη άγονου του διαγωνισμού που διενεργήθηκε για τη μίσθωση ακινήτου, προκειμένου να στεγαστεί το 2ο Νηπιαγωγείο Λακκίου Λέρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ