Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 18 Μαϊος 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση την 22η Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημαρχείο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Εισήγηση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου για το Α΄ τρίμηνο έτους 2023.
  2. Αποδοχή του με αριθμ. πρωτ. 2690/03-05-2023 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων οικονομικών φορέων για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, για το διαγωνισμό με τίτλο: «Υποδομές Ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά Οχήματα – Σταθμοί Φόρτισης του Δήμου Λέρου, Υποέργο 1».
  3. Αποδοχή του με αριθμ. πρωτ. 2819/08-05-2023 3ου Πρακτικού που συντάχθηκε, στα πλαίσια διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 183534, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Επισκευή και Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Λέρου».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ