Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 11 Μαϊος 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση την 15η Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημαρχείο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωση εκτός έδρας του Δημάρχου Λέρου στη νήσο Ρόδο.
  2. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση τιμολογίου της πάγιας προκαταβολής.
  3. Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπόλογου του εντάλματος προπληρωμής ΧΕΠΠ (σχ. η υπ’ αριθμ. 32.2023 με ΑΔΑ:ΨΥΙΘΩΛΓ-Γ41 απόφαση Ο. Ε.).
  4. Έγκριση του από 04 Μαΐου 2023 1ου Πρακτικού που συντάχθηκε, στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 198752, για Α) Την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο: «Κατασκευή & Εγκατάσταση Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Λέρου» και Β) Την επανάληψη του Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: «Κατασκευή & Εγκατάσταση Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Λέρου», με τους ίδιους όρους Δημοπράτησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ