Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 28 Απριλίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 5η  Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 , με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

  1. Εισήγηση για τη απαλλαγή καταβολής μισθώματος για τους μισθωτές  επαγγελματικών μισθώσεων δημοτικών ακινήτων, λόγω της κρίσης του κορωνοϊού COVID-19, για το μήνα Απρίλιο έτους 2021.
  2. Εισήγηση για τον καθορισμό τιμών για τη χρήση κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρόμιο, πλατείες) Δήμου Λέρου έτους έως την 31/12/2021.
  3. Έγκριση των μελετών, της αίτησης υποβολής χρηματοδότησης πρότασης της πράξης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Λέρου» στην Πρόσκληση ΑΤ08 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας  «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
  4. Αποδοχή ή μη των πρακτικών, έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου».
  5. Έγκριση της με αριθ. 7/2021 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου, αναφορικά με την έγκριση του Απολογισμού και βιβλίου εσόδων-εξόδων 2020.
  6. Εξουσιοδότηση ή μη του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λέρου, προς αντίκρουση έφεσης ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά - Διοικητική Έδρα Ρόδου (πρόστιμο για τοποθέτηση οικίσκου διαβατηριακού ελέγχου στην Αγ. Μαρίνα).
  7. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) της Σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση διαχείρισης δικτύου ύδρευσης του Δήμου».

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) και  ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020 και 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ