Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 16 Απριλίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 20η  Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 , με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

  1. Τροποποίηση της εισήγησης για τη σύνταξη 2ης αναμόρφωσης και τεχνικού προγράμματος του προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2021.
  1. Προμήθεια ανταλλακτικών και εκτέλεση εργασιών για την επισκευή του οχήματος CITROEN BERLINGO KHH 5675, της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περ. γ  του Ν.4412/2016 (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).
  1. Συμπλήρωση της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και του Δήμου Λέρου, για το έργο «Εκπόνηση αρχιτεκτονικής προμελέτης, για την αποκατάσταση και ανάδειξη του φρουρίου Μπούρτζι στη Αγία Μαρίνα Λέρου».
  1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λέρου και του Δήμου Πάτμου, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον», με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης», της πρόσκλησης ΑΤ01.
  1. Έγκριση της με αριθ. 13/2021 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου, αναφορικά με την έγκριση του Απολογισμού και βιβλίου εσόδων-εξόδων 2020.

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) και  ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020 και 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ