Πρόσκληση για δια περιφοράς κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [22-10-2020]

στις 22 Οκτωβρίου 2020

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε δια περιφοράς κατεπείγουσα συνεδρίαση, σήμερα 22 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης 11:30 και ώρα λήξης 14:30.

Η διαδικασία, θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ενώ για όσους δεν υπάρχει η εν λόγω δυνατότητα, μέσω συμπλήρωσης ειδικού εντύπου στο οποίο θα καταγράφεται η ψήφος ανά θέμα, και το οποίο θα επιδίδεται συνημμένο με την παρούσα πρόσκληση από τον κλητήρα του Δήμου, ο οποίος ακολούθως και αφού αυτό συμπληρωθεί από τους δημοτικούς συμβούλους, θα το καταθέσει στο Προεδρείο του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

Το μοναδικό κατεπείγον θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφορά τη λήψη απόφασης για την έγκριση της 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2020 , σύμφωνα με τα στοιχεία της με αριθ. 212 /21-10-2020 απόφασης της Οικονομικής μας Επιτροπής, την οποία σας αποστέλλουμε.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας του θέματος επαφίεται στην επιβεβλημένη επιτάχυνση των διαδικασιών δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΥ Λέρου», προς αποφυγή επιβολής προστίμων στο Δήμο Λέρου.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 7079/25-2-2015, 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ