Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [28-04-2020]

στις 24 Απριλίου 2020

Σας καλώ στις 28 Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, η οποία θα διεξαχθεί με τον τρόπο που προβλέπει  η από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της μετάδοσής τους» (Α΄55) και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 30ης Μαρτίου 2020 (Α΄75). Ειδικότερα θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης κλπ., με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Α΄ τρίμηνο έτους 2020.
  2. Αποδοχή ή μη του 2ου πρακτικού (στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξη οριστικού αναδόχου) του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμοί περιοχών Ν. Λέρου).
  3. A) Έγκριση της υπ’ αρ. 24/2019 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» προϋπολογισμού 242.320,80€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%) και Β) Έγκριση των όρων δημοπράτησης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος.
  4. Α) Έγκριση της μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΝΙΣ ΣΤΟ ΠΙΚΠΑ» προϋπολογισμού 6.798,87€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%) και Β) Έγκριση των όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
  5. Α) Έγκριση της από 06/04/2020 Τεχνικής Περιγραφής της προμήθειας «ΚΑΔΩΝ –ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.» προϋπολογισμού  957,84€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 17 % και Β) Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), επί του συνόλου της δαπάνης.
  6. Προμήθεια αντισηπτικών, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος (Ν. 4412/2016 και αρ. 158 του Ν.3463/2006).
  7. Προμήθεια ειδών προστασίας - μάσκες, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος (Ν. 4412/2016 και αρ. 158 του Ν.3463/2006).
  8. Έγκριση της 2ης εντολής πληρωμής του έργου «Κατασκευή νηπιαγωγείου στο Λακκί Λέρου»
  9. Έγκριση της με αριθ. 11/2020 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου με θέμα, «Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020».
  10. Έγκριση της με αριθ. 10/2020 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου, αναφορικά με την έγκριση του Απολογιστικού πίνακα και βιβλίου εσόδων-εξόδων 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ