Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [15-04-2020]

στις 10 Απριλίου 2020

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε συνεδρίαση δια περιφοράς, την 15η Απριλίου 2020, ημέρα Μεγάλη Τετάρτη, με ώρα έναρξης 09:00π.μ. και ώρα λήξης 14:00μ.μ. Η διαδικασία, θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ενώ για όσους δεν υπάρχει η εν λόγω δυνατότητα, μέσω συμπλήρωσης ειδικού εντύπου στο οποίο θα καταγράφεται η ψήφος ανά θέμα, και το οποίο θα επιδίδεται συνημμένο με την παρούσα πρόσκληση από τον κλητήρα του Δήμου, ο οποίος ακολούθως και αφού αυτό συμπληρωθεί από τους δημοτικούς συμβούλους, θα το καταθέσει στο Προεδρείο του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 παρ. 5 Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (Α΄167), σε συνδυασμό με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55) και τη με αριθ. πρωτ. 20930/31-3-2020 εγκύκλιο με αριθμό 40 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

  1. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2020.
  2. Λήψη οικονομικών μέτρων υποστήριξης λόγω της κρίσης του κορωνοϊού COVID-19 (απαλλαγής από τέλη καθαριότητας/φωτισμού και κοινόχρηστου χώρου επιχειρήσεων, αναστολής από τέλη παρεπιδημούντων και ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων, παράτασης και αναστολής οφειλών εκμισθωτών και εργαζόμενων επιχειρήσεων σε απαγόρευση λειτουργίας, απαλλαγής τροφείων παιδικών σταθμών, αναστολής μισθωμάτων επαγγ. μισθώσεων και κυλικείων).
  3. Οικονομική επιχορήγηση Δήμου Λέρου προς το Δημοτικό Οργανισμό Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού – Πολιτισμού (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.) Λέρου για το έτος 2020, βάση της συστατικής του πράξης.
  4. Λύση μισθωτικής σύμβασης κ. Παγώνη Σταύρου.
  5. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση-Ασφαλτόστρωση περιφερειακών και τοπικών οδών».
  6. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου στο Παντέλι Λέρου».
  7. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευές πεζοδρομίων».
  8. Ανάκληση Β΄ σκέλους της με αριθ. 41/16-2-2020 απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, αναφορικά με τον καθορισμό και την παραχώρηση της απλής χρήσης κοινόχρηστου χώρου.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ