Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [24-01-2020]

στις 20 Ιανουαρίου 2020

Σας καλώ στις 24 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος  Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2020.
  2. Αποδοχή ή μη του 2ου πρακτικού (σταδίου αποσφράγισης οικονομικών προσφορών) του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 81228 για «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΩΝ ΑΛΙΝΤΩΝ, ΓΟΥΡΝΑΣ, ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ».
  3. Αποδοχή ή μη του 2ου πρακτικού (σταδίου αποσφράγισης οικονομικών προσφορών) του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 81556 για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΡΟΥ».
  4. Αποδοχή ή μη του 1ου πρακτικού (σταδίου αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών-βαθμολόγηση) του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 79648 για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ».
  5. Αποδοχή ή μη του 1ου πρακτικού (σταδίου αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών-βαθμολόγηση) του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 82969 για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16ΚΜ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ».
  6. Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για κατάθεση αγωγής κατά Άννας Χρυσούλη, σε σχέση με εδαφική λωρίδα που έχει καταλάβει ο Δήμος Λέρου από την ιδιοκτησία της.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ