Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [3-01-2020}

στις 30 Δεκεμβρίου 2019

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 3η  Ιανουαρίου 2020, ημέρα  Παρασκευή   και ώρα 18:00 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) αντίστοιχα.

 1. Έγκριση της με αριθ. 93/2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου με θέμα, «Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του διαδημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΡΟΥ>, ως προς την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα το Άρ.3.».
 2. Επαναπροκήρυξη θέσεως κοινωνικής λειτουργού για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λέρου.
 3. Λήψη απόφασης για καθορισμό εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοικητικών Συμβουλίων στα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία: α) Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού – Πολιτισμού Λέρου (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. ΛΕΡΟΥ) και β) Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου.
 4. Σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο μεταξύ Δήμου Λέρου και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, για το φωτισμό οδών, πλατειών και λοιπών υπαίθριων και κοινόχρηστων χώρων Δήμου με χρήση του εναερίου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
 5. Τέλη ανταποδοτικής υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου Λέρου, για το έτος 2020.
 6. Συντελεστές ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού Δήμου Λέρου για το έτος 2020 και ορισμός συντελεστή για ακίνητα με κοινωφελείς μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς.
 7. Λήψη απόφασης στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» έτους 2019.
 8. Τροποποίηση σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λέρου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΕΑΑ Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ» , για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.
 9. Τροποποίηση της με αριθ. 116/23-7-2018 απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου με θέμα, «Έγκριση του τελικού σχεδίου, αναφορικά με την συμφωνία-πλαίσιο διαδημοτικής συνεργασίας».
 10. Τροποποίηση της με αριθ. 262/12-12-2016 απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου με θέμα, «Συμμετοχή του Δήμου Λέρου στην πράξη, <Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση> με κωδικό ΟΠΣ 5002212».
 11. Έναρξη διαδικασίας διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (σχετ. τα μισθωτήρια συμβόλαια με DIGEA A.E. και με  ARTEMIS LEROS BOATYARD).
 12. Καθορισμός περιμετρικής ζώνης στο Δήμο Λέρου.
 13. Έγκριση απόδοσης επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών (δ΄ δόση 2019), προς τους Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου.
 14. Έγκριση απόδοσης συμπληρωματικής επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2019 προς τους Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου, για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μας μονάδων.
 15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας και του αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της επιτροπής του Λιμεναρχείου Λέρου, για τον χαρακτηρισμό των χώρων του αιγιαλού- παραλίας ως πολυσύχναστων ή μη, για το έτος 2020.
 16. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας και του αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της γνωμοδοτικής επιτροπής του Λιμεναρχείου Λέρου, για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2020.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ