ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

στις 02 Απριλίου 2019

Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΤΚ 85400, Ελλάδα.

 NUTS: EL 42 (Νότιο Αιγαίο)

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.leros.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ν. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ, τηλ. 2247028040, fax: 2247028040.

Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ στην διεύθυνση http://www.leros.gr/.

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης A΄ Βαθμού / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

CPV: 45316110-9

Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ

Τόπος Εκτέλεσης: NUTS EL 421 (Dodekanisos)

  • Τίτλος Έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν. ΛΕΡΟΥ»

             Σύντομη Περιγραφή: Το έργο αφορά στην εγκατάσταση νέων ιστών φωτισμού με τα φωτιστικά τους σώματα τεχνολογίας LED και αυτόνομων (με φωτοβολταϊκή γεννήτρια) φωτιστικών σώματων με τους ιστούς τους, στη συντήρηση βαφών, γαλβανίσματος και επισκευή υφιστάμενων ιστών φωτισμού στους οικισμούς Άλιντα και Λακκί Δ. Λέρου.

                Εκτιμώμενη Συνολική Αξία: 214.999,20 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 17%) που αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 135.382,00 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 24.368,76€.

Απρόβλεπτα 23.962,61 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Αναθεώρηση στις τιμές ποσού 46,63 €  σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.

Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΕΞΙ  (06) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Έργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
  • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

  • Λόγοι Αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν4412/2016 και του άρθρου 22Α της Διακήρυξης.
  • Κριτήρια Επιλογής: Απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία των έργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α2 ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ.

α)Ως προς την Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

β) Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., θα πρέπει να πληρούν τις προβλεπόμενες απαιτήσεις της παρ. 4 του άρθρου. 20 του Ν. 3669/2008. και ως προς την Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα οι προσφέροντες Οικονομικοί Φορείς να έχουν  ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Ε.ΕΠ.) ΚΑΙ Μ.Ε.Κ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

γ) οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να διαθέτουν την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού βεβαίωση από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που να δηλώνει ότι φέρουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Η βεβαίωση θα δηλώνει τραπεζικά κεφάλαια ισόποσα με τον προϋπολογισμό του έργου (214.999,200€) ή αντίστοιχη βεβαίωση δανειοληπτικής ικανότητας ή Προεξόφλησης πιστοποιήσεων.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, πρέπει να δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Έργων Ηλεκτρομηχανολογικά και να περιλαμβάνουν βασική στελέχωση αντίστοιχη με αυτή των απαιτούμενων τάξεων του Μ.Ε.ΕΠ. με ανάλογη εφαρμογή του άρ.100 του Ν.3669/08.

 Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.675,20 € (τρεις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά) και ισχύ οκτώ (8) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων του Ν 4412/2016.

Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) - άρθρο 95 παρ.2(α) του Ν.4412/2016.

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 25 Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μ.μ

Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που αναφέρθηκε άνωθεν, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Η υποβολή των προσφορών γίνεται κατά τα οριζόμενα του άρθρου 12 της  ΚΥΑ 117384/26-10-2017.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα οκτώ (8) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Ημερομηνία, ώρα και τόπος ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών:

Ημερομηνία: : 02 Μαΐου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στη διεύθυνση "ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ’’, Διεύθυνση Πλάτανος,  Τ.Κ. 85400, Λέρος".

Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).

  • Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

Άλλες πληροφορίες:

  • Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέρου
  • Η Σύμβαση υπογράφεται από τους εμπλεκόμενους φορείς: α) τον Δήμο Λέρου, ως  Φορέας Υλοποίησης του Έργου και  β)  τον Ανάδοχο - Εργολήπτη.
  • Επισημαίνεται ότι ο Φ.Π.Α. καταβάλλεται από τον λήπτη των παραστατικών και δεν χρεώνεται φόρος στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία. Κατά την έκδοση των παραστατικών υπάρχει η υποχρέωση να αναγράφεται σε αυτά η φράση "άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης".

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ  


ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ   

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ TEΥΔ