ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

στις 29 Μαρτίου 2019

Ο Δήμαρχος Λέρου διακηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρα 86 και 311 του Ν.4412/2016), για την ανάθεση της εργασίας: «Καθαρισμός περιοχών Ν.Λέρου», για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 69.849,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λέρου (Πλάτανος, Λέρος) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης προσφορών στις 11/04/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10:00 π.μ και ώρα λήξης την 10:30 π.μ. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις και κοινοπραξίες, δημοτικές επιχειρήσεις, κ.λ.π. με δυνατότητα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας που διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και την σχετική εμπειρία.

Η χρηματοδότηση για την εκτέλεση της εργασίας προέρχεται από ίδιους πόρους.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό, την παραλαβή των τευχών και άλλες πληροφορίες παρέχονται από τη Δ/νση Περιβάλλοντος, Δόμησης και Τεχν. Υπηρεσιών Δήμου Λέρου, αρμόδιοι υπάλληλοι :κα Δέσποινα Ν. Φιλιππίδη τηλέφωνο 2247028040, FAX 2247028040 και κα Παντερμαράκη Μαρία Τηλέφωνο 2247026982, FAX 2247023241.

Αντίγραφο της διακήρυξης και των τευχών της μελέτης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση αυτών.

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί : στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέρου, http://www.leros.gr/main/ και στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, diavgeia.gov.gr. και θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ