ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

στις 09 Μαϊος 2018

Ο Δήμαρχος Λέρου Μιχαήλ Κόλιας προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης : (α) για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους στον Νομό Δωδεκανήσου (Βάση του παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας), κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) και (β) για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος με τις διατάξεις των:

Ν. 4412/2016/Α147, Ν. 4111/2013(ΦΕΚ Α18), Ν. 4314/2014(Α265), Ν.4270/2014(Α143) Ν. 4250/2014(Α74), Ν. 4152/2013(Α107), Ν.3886/2010(Α173), Ν. 4129/2013(Α52), Ν.4013/2011(Α204), Ν.3861/2010(Α112), το άρθρο 4 του Π.Δ.118/07(Α150), το άρθρο 5 της απόφασης με αρ.11389/1993(β185) του Υπουργού Εσωτερικών, το Ν. 3548/2007(Α68), Ν.3469/2006(Α131), Ν. 3310/2005(Α30), Π.Ν.Π/Α'240/2012, της Απόφασης 291/2003/Β'332/2004 του ΑΧΣ, της απόφασης ΓΧΚ ΑΧΣ 354/2000/Β'872/2007, ΥΑ 510/2004/Β'872 όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν, για την ανακήρυξη μειοδότη για την προμήθεια καυσίμων & ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου.

Η διάρκεια της σύμβασης για την προμήθεια των καυσίμων ορίζεται σε 12 ημερολογιακούς μήνες αρχής γενομένης από την υπογραφή της και θα υπάρχει δυνατότητα μονομερούς παράτασης αυτής για δύο μήνες, με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο, προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Δήμου, χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας και των ποσοτήτων, όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση. Η διάρκεια της σύμβασης για την προμήθεια των λιπαντικών ορίζεται έως 31/12/2018.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.epromitheus.gov.gr. . Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 25-05-2018 και ώρα 8:00 π.μ. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με Συστημικό Αριθμό 57676, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Λέρου www.leros.gr, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέρου www.leros.gr, και θα αποσταλεί σε εφημερίδες και στο ΦΕΚ για δημοσίευση.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01-06-2018 και ώρα: 12:00π.μ. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στα 98.173,16 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, θα βαρύνει τους κωδικούς πίστωσης του Δήμου και ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου για τα έτη 2018 και 2019 (για την προμήθεια καυσίμων), ενώ για την προμήθεια λιπαντικών θα βαρύνει τον κωδικό πίστωσης 2018, όπως φαίνονται αναλυτικά στην 13/2018 μελέτη της προμήθειας. Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται στο 1% επί της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ για τα εκάστοτε προσφερόμενα είδη. Όλα τα στοιχεία της μελέτης με αριθμό 13/2018 βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου στο Τμήμα Προμηθειών, Λακκί Λέρου ΤΚ 85400 αρμόδιος υπάλληλος η κα. Φιλιππίδη Δέσποινα τηλ /fax 22470 23632 και 22470 28040 ώρες 08:00 έως 13:00.

Να δημοσιευτεί μέχρι 10-05-2018 1. Στην Εφημερίδα «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», 2. Στην εφημερίδα «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών» 3. Στην εφημερίδα «ΡΟΔΙΑΚΗ», 4. Στην εφημερίδα «ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ», 5. Στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ», 6. ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Φ. Ε. Κ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ