ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΛΑΚΚΙ Ν. ΛΕΡΟΥ»

στις 31 Ιανουαρίου 2018

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΣΤΟ ΛΑΚΚΙ Ν. ΛΕΡΟΥ», Π.Υ.: 25.347,22€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ με Συνοπτικό ανοιχτό Διαγωνισμό (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016)

1. Ο Δήμος Λέρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΛΑΚΚΙ Ν. ΛΕΡΟΥ» με προεκτιμώμενη αμοιβή  31.430,55€ (με ΦΠΑ 24%) σύμφωνα με την με αριθμό    242 / 2017  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΝ6ΛΩΛΓ-Ω55).

CPV: (79421200-3) Υπηρεσίες μελέτης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής

Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Λέρου

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Πλάτανος

Ταχ. Κωδ.: 85400

Τηλ.: 2247360200

Telefax: 2247023401

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: www.leros.gr

Προϊσταμένη Αρχή:  Οικονομική Επιτροπή του ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ (που έχει έδρα : στο κτίριο του Δημαρχείου στον Πλάτανο της Ν. Λέρου).

2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία τεχνικών δεδομένων και προεκτίμηση αμοιβής) και το  έντυπο οικονομικής προσφοράς δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέρου  www.leros.gr και την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr.

3. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22470-22940, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Έλληνας Χριστόδουλος (email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

4.Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού : ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέρου στον Πλάτανο Λέρου.

Προθεσμία  λήξης υποβολής προσφορών είναι η 15 / 02 / 2018 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ. κατά την οποία θα ανοιχθούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέρου στον Πλάτανο. Τα έντυπα των προσφορών θα είναι στην ελληνική γλώσσα. 

5. Αντικείμενο της Σύμβασης: Τίτλος Μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΛΑΚΚΙ Ν. ΛΕΡΟΥ». Προεκτιμώμενη αμοιβή 25.347,22€ (χωρίς ΦΠΑ) και αφορά μελέτες (α) κατηγορίας 06 (Αρχιτεκτονικές μελέτες) και (β) κατηγορίας 09 (Ηλεκτρομηχανολογικές  μελέτες)

6. Τόπος αντικειμένου μελέτης: Ν. Δωδεκανήσου, Δήμος Λέρου.

  • 7. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών:

Κατηγορία

Είδος μελέτης

Ελάχιστη τάξη μελετητικού πτυχίου

06

Αρχιτεκτονικές μελέτες

Πτυχία  όλων των τάξεων

09

Ηλεκτρομηχανολογικές  μελέτες

Πτυχία  όλων των τάξεων

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

8. Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί επίσης έλεγχος της οικονομικής, χρηματοοικονομικής, ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας με βάση των κριτηρίων επιλογής όπως περιγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη.

9. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι (100) ημέρες.

10. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

11. Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Ν. Αιγαίο 2014-2020 και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από στον Άξονα Προτεραιότητας "Βελτίωση Βασικών Υποδομών", με τίτλο πράξης "Νηπιαγωγείο στο Λακκί νήσου Λέρου" και κωδικό ΟΠΣ 5002589. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 50% από το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό Π.Δ.Ε. 2016ΕΠ06710066.

12. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 21 της διακήρυξης.

13. Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων (Φάκελος του Έργου) και τα Τεύχη Δημοπράτησης εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή με την υπ.αρ. 242/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Ο.Ε.

ΛΕΡΟΣ, 31 / 01 /2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ


ΤΕΥΧΗ (Αρχείο σε μορφή .zip)