ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

στις 14 Δεκεμβρίου 2017

Λέρος, 14/12/2017    

Αρ. Πρωτ.: 5985

Ο Δήμαρχος Λέρου

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση  γεωτεμάχιου εμβαδού 4.050 τ.μ., το οποίο αποτελεί τμήμα της μείζονος δημοτικής έκτασης, συνολικής επιφάνειας 16.510 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «ΜΠΡΟΥΤΖΙ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ».

Σκοπός της μίσθωσης είναι η ανέγερση και εκμετάλλευση τουριστικού ξενώνα εμβαδού 120 τ.μ. σε κάθε περίπτωση δε η χρήση θα είναι συμβατή με το άρ. 192 § 8 Ν. 3463/2006έκτασης,  με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) διακόσια ευρώ (200,00 €) ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 04 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Λέρου ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του άρ. 1 Π.Δ. 270/1981. .

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν: α) φορολογική ενημερότητα, β) ασφαλιστική ενημερότητα, γ) βεβαίωση περί μη οφειλών προς το Δήμο και δ) ως εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ποσού ίσου προς το διπλάσιο του ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη, ήτοι τετρακόσια ευρώ (400,00€) το οποίο θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το διπλάσιο του μισθώματος που εν τέλει επιτεύχθηκε, υπέρ του Δήμου. Επίσης, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι απαραίτητο να έχουν ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής ένωσης σε περίπτωση φυσικού προσώπου και σε περίπτωση νομικού προσώπου η έδρα της Εταιρείας πρέπει να κείται εντός κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πλήρες τεύχος της διακήρυξης, προσερχόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον 1Ο  όροφο του Δημαρχείου Λέρου, στον Πλάτανο, τηλ. 2247360200,2247360223.

Η δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει τον πλειοδότη.

Ο Δήμαρχος Λέρου

ΚΟΛΙΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ