ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ»

στις 28 Ιουνίου 2017

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ διακηρύσσει την  με συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά κατηγορία, επιλογή αναδόχου για την προμήθεια: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ Προϋπολογισμού 69.984,37 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 17%),

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λέρου στο Λακκί, την 11η Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη  με ώρα έναρξης την 11:00 το μεσημέρι και ώρα λήξης την 12:30μ.μ. , ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της μελέτης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λέρου (τηλ. 2247023632).

Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ), www.promitheus.gov.gr, και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. 17PROC001604439

Η Προκήρυξη (Περίληψη της Διακήρυξης), θα αναρτηθεί  στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, φέρει κωδικό ΑΔΑ 670ΠΩΛΓ-Θ0Ξ και στον ιστότοπο του Δήμου Λέρου www.leros.gr, ενώ θα δημοσιευθεί σε μια ημερήσια του Νομού τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν τη διενέργεια του.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού και του τυχόν επαναληπτικού, βαρύνουν τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε οριστικά η δημοπρασία

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ


Για να κατεβάσετε το τεύχος διακήρυξης πατήστε σε αυτό το πεδίο

Για να κατεβάσετε την μελέτη πατήστε σε αυτό το πεδίο