Απορρόφηση ποσού άνω των 300.000 για την αγορά νέου απορριμματοφόρου και δύο φορτηγών

στις 30 Νοεμβρίου 2019

Ο Δήμος Λέρου συνεχίζει την απορρόφηση κονδυλίων από χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Πιο συγκεκριμένα, εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου η αγορά δύο (2) νέων φορτηγών οχημάτων ανοικτού τύπου και ενός (1) φορτηγού απορριμματοφόρου τύπου πρέσσας στον Δήμο Λέρο από το ελεύθερο εμπόριο για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών, ήτοι τη διαδικασία συλλογής και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων στο νησί της Λέρου και τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών συλλογής απορριμμάτων σε υπέργειους και υπόγειους κάδους του Δήμου, με τα παρακάτω στοιχεία: 

  • Φορτηγό ανοικτό (1) Έως 4.000 kg Πετρέλαιο ( Έως 99.801,00€ με ΦΠΑ).

  • Φορτηγό ανοικτό (1) Έως 1.620 kg Πετρέλαιο ( Έως 99.801,00€ με ΦΠΑ).

  • Φορτηγό Απορριμματοφόρο με γερανό (1) Έως 6.500 kg Πετρέλαιο (Έως 216.400,00€ με ΦΠΑ).

Η αγορά των ανωτέρω οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με το οποίο χρηματοδοτήθηκε η Πράξη ΣΑ2751 2019ΣΕ27510016 από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με Κωδικό ΟΠΣ5038687.