ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 02 Αυγούστου 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ: 111/2017

Ο Δήμαρχος Λέρου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»
Περισσοτερα...