Συγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Λέρου

στις 25 Ιουνίου 2024

ΛΕΡΟΣ, 25/06/2024
Αρ. πρωτ.: 4507

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Λέρου»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ: 124.2024
Ο Δήμαρχος Λέρου
έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/2010)

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 13 του Ν.3013/2002(ΦΕΚ 102Α/01-05-2002) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις»

3. Το υπ’ αριθ. 9032/14-12-2016 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Υπόδειγμα Κανονισμού Λειτουργίας Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων της Χώρας».

4. Τον Ν.4662/2020 (Α΄ 27) «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις».

5. Τη με αρ. 44/2024/ΑΔΑ:6ΝΤΕΩΛΓ-ΛΡΦ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λέρου με θέμα: « Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων, για τη σύσταση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου του Δήμου Λέρου».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Τη συγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Λέρου, αποτελούμενο από τους κάτωθι:

1. Τον Δήμαρχο Λέρου Κωττάκη Τιμόθεο του Γεωργίου, ως Πρόεδρο του Οργάνου

2. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Κουβά Βρεττό του Ευάγγελου, με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο Τσαχουργιανίδη Γεώργιο του Αναστασίου

3. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Μεραμπελιώτη Βασίλειο του Εμμανουήλ, με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο Κωνσταντινίδη Άγγελο του Ιωάννη

4. Τον Φρούραρχο – Διοικητή της Υπηρεσίας Ναυτικών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Λέρου (ΥΝΤΕΛ), ή τον νόμιμο αναπληρωτή του

5. Τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Λέρου ή νόμιμο αναπληρωτή του

6. Τον εκπρόσωπο της Λιμενικής Αρχής Λέρου ή νόμιμο αναπληρωτή του

7. Τον Διοικητή του 588 Τάγματος Εθνοφυλακής Λέρου ή νόμιμο αναπληρωτή του

8. Τον Διοικητή της Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής Λέρου (Κ.Ε.Δ.), ή τον νόμιμο αναπληρωτή του

9. Τον εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Λέρου ή νόμιμο αναπληρωτή του

10. Τον Διοικητή του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου, ή τον νόμιμο αναπληρωτή του

11. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέρου, Έλληνα Χριστόδουλο του Αναστασίου

12. Τον υπεύθυνο των συνεργείων της Τεχνικής Υπηρεσίας, Κασδοβασίλη Σπυρίδωνα του Αναστασίου

13. Εκπροσώπους των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Λέρου

Β. Μετά από πρόσκληση του προεδρεύοντος, στις συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο. λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων του Δήμου Λέρου, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, ανάλογα με την περίσταση και τις ανάγκες. Η συμμετοχή των οργανώσεων – συλλόγων κλπ στο Σ.Τ.Ο. καθορίζεται ανάλογα με τους τομείς δράσεων αυτών την εμβέλεια δράσης και το είδος του κινδύνου ή της καταστροφής.

Γ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέρου και στο Πρόγραμμα «Διαύγεια».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΤΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ


Κοινοποίηση:
Μέλη Σ.Τ.Ο. Δήμου Λέρου


Εσωτερική Διανομή:

· Γραφείο Δημάρχου

· Αντιδήμαρχοι Δήμου Λέρου

· Προϊστάμενοι Δ/νσεων & Τμημάτων Δήμου Λέρου