Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Λέρου

Προϋπολογισμός: 360.360,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014-2020

Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασµού της ελληνικής πολιτείας γενικότερα και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ειδικότερα για τη δηµιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισµού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρµογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες µε βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος κοινωνικής προστασίας, ο ∆ήµος Λέρου προχωρά στη δηµιουργία δοµής Κέντρου Κοινότητας με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ΕΠ «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». Στόχος, η ανάπτυξη ενός τοπικού σηµείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών µε όλα τα κοινωνικά προγράµµατα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Λέρου και Δήμου Πάτμου.

Το Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου Λέρου το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του Δήµου, στελεχώνεται από τρία άτοµα (κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο και διοικητικό υπάλληλο) και παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Α) Υποδοχή – Ενηµέρωση – Υποστήριξη των πολιτών σε προγράμματα με κοινωνικό χαρακτήρα, που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο (επιδόματα, Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, ΤΕΒΑ).
Β) Συνεργασία µε Υπηρεσίες και ∆οµές - Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες δομές και υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας» (Κέντρα Κακοποίησης Γυναικών, δομές Ψυχικής Υγιεινής, κ.ά) και σε υπηρεσίες απασχόλησης (ΟΑΕΔ).
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούµενων (συμβουλευτική υποστήριξη και εξατομικευμένη προσέγγιση, διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο, ανάπτυξη δικτύου εθελοντισμού).

Το Κέντρο Κοινότητας στεγάζεται στο κτίριο µε την ονοµασία “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λέρου” που βρίσκεται στην περιοχή Καμάρα Λέρου και  εξυπηρετεί τους κατοίκους του ∆ήµου, καθώς και τους κατοίκους του Δήμου Πάτμου (η παροχή υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας προς τα υπόλοιπα νησιά γίνεται περιοδικά µε τακτικές επισκέψεις του προσωπικού). Λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, επί οκταώρου βάσεως (08:00-16:00) πέντε ηµέρες την εβδοµάδα (∆ευτέρα έως Παρασκευή) υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του ∆ήµου Λέρου (Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού) και έχει υποστηρικτικό ρόλο των Τµηµάτων Κοινωνικών Υπηρεσιών των ∆ήµων που συµµετέχουν στη πράξη.