Γραμματέας Δ.Σ.

Βιογραφικό Μπαλαμπάνη Ευάγγελου, Γραμματέας Δ.Σ. Λέρου