Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [22-10-2019]

στις 18 Οκτωβρίου 2019

Σας καλώ στις 22 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2020, έπειτα από την με Α.Π.:1521/11-10-2019 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του αρχικού σχεδίου π/υ.
  2. Εισήγηση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Γ΄ τρίμηνο έτους 2019.
  3. Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωση εκτός έδρας κ. Δημάρχου και Αντιδημάρχου για εκτέλεση υπηρεσιών.
  4. Έγκριση της 2ης εντολής πληρωμής-λογαριασμού του έργου «Επισκευή περιφράξεων και διαδρόμων κοιμητηρίου Ταξιάρχη».
  5. Ανάθεση της προμήθειας soft starter (ομαλών εκκινητών) για τη μονάδα μεγάλης αφαλάτωσης του Δήμου Λέρου, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.3 περ. γ  του Ν.4412/2016 (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
  6. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ.:5790/01-10-2019 Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, του Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων – εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας» στο Δήμο Λέρου.
  7. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ.:5982/08-10-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών Υπηρεσιών-εργασιών, το οποίο συντάχθηκε έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Επισκευή ηλεκρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης Δήμου Λέρου».
  8. Α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 44/2019 μελέτης με τίτλο «Συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων αφαλατώσεων του Δήμου Λέρου» προϋπολογισμού 49.912,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% και Β) Καθορισμός των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων αφαλατώσεων».
  9. Α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 46/2019 μελέτης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικών υλικών» Δήμου Λέρου για το έτος 2019 ενδεικτικού προϋπολογισμού 57.353,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% και Β) Κατάρτιση όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικών υλικών» Δήμου Λέρου για το έτος 2019.
  10. Έγκριση χρονοδιαγράμματος-προμετρήσης εκτέλεσης έργου με αυτεπιστασία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ