Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [1-10-2019]

στις 27 Σεπτεμβρίου 2019

Σας καλώ την 1η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2020.
  2. Εισήγηση για τη σύνταξη 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού & τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου οικ. έτους 2019.
  3. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση τιμολογίου της πάγιας προκαταβολής.
  4. Εισήγηση για καθορισμό μορφολογικών κανόνων – προδιαγραφών κατασκευής στεγάστρων στους κοινόχρηστους χώρους δικαιοδοσίας Δήμου Λέρου.
  5. Εισήγηση για αναοριοθέτηση ιστορικού τόπου Αγίας Μαρίνας.
  6. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:5465/17-09-2019 Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση περιοχής Χριστού-Παντέλι».
  7. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:5632/24-09-2019 Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευές πεζοδρομίων».
  8. Α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 41/2019 μελέτης με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων από μόνιμους χώρους υποδοχής» ενδεικτικού προϋπολογισμού 40.014,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% και Β) Καθορισμός των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της εργασίας, που θα  καλύπτει τις ζητούμενες προδιαγραφές για την «Αποκομιδή απορριμμάτων από μόνιμους χώρους υποδοχής».
  9. Α) Ανάκληση της υπ’ αριθ. 100/2019 με ΑΔΑ:ΩΦΓΨΩΛΓ-Ο0Κ απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, λόγω λάθους διατύπωσης ως προς τον τρόπο εκτέλεσης του διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για την ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων – εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας» και

Β) Λήψη νέας απόφασης για: «Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και καθορισμό των όρων διακήρυξης για την εκτέλεση της υπηρεσίας <Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για την ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων – εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας>» για το Δήμο Λέρου συνολικού προϋπολογισμού 223.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ