Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 12 Σεπτεμβρίου 2019

Σας καλώ στις 16 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
  2. Έγκριση του 1ου λογαριασμού του έργου «Επισκευή περιφράξεων και διαδρόμων κοιμητηρίου Ταξιάρχη» (Σχετ. η με Α.Π.:5300/09-09-2019 εισήγηση Τ.Υ.Δ.Λ.).
  3. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα Κ.Ο.Κ. (Σχετ. η με Α.Π.:5348/11-09-2019 εισήγηση Γρ. Προμηθειών)
  4. Λήψη απόφασης σχετικά με τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «Ηλεκτροφωτισμός διαφόρων περιοχών Ν. Λέρου», έπειτα από την υπ’ αριθ. 962/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Σχετ. η με Α.Π.:5258/09-09-2019 εισήγηση Τ.Υ.Δ.Λ.).
  5. Α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 42/2019 μελέτης με τίτλο «Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης», ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.978,18€ με Φ.Π.Α. 17% και Β) Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης».
  6. Α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 43/2019 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2019», ενδεικτικού προϋπολογισμού 36.958,10€ με Φ.Π.Α. 17% και Β) Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2019».
  7. Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια τροφίμων, ποτών και γάλακτος ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου για τα έτη 2019-2020» για τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Δ΄΄-ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ με την α/α στην μελέτη 1 και 2 καθώς και για τον σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ για τα οποία δεν δόθηκε προσφορά (η με αρ.πρωτ. 2955/30-05-2019 διακήρυξη) (Σχετ. η με Α.Π.:5370/12-09-2019 εισήγηση του Γρ. Προμηθειών).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ