Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [25-11-2018]

στις 21 Νοεμβρίου 2018

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 25η  Νοεμβρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

  1. Έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2018.
  2. Εισήγηση με αριθ. 180/2018 της Οικονομικής μας Επιτροπής, αναφορικά με την απαλλαγή από την καταβολή των δημοτικών τελών, σε άτομα με αναπηρία.
  3. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης.
  4. Έγκριση απόδοσης προς για το Δημοτικό Οργανισμό Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού -  Πολιτισμού Λέρου, της επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών από τους ΚΑΠ, για το 2ο εξάμηνο οικονομικού έτους 2018.
  5. Παράταση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Ο.Α.Ε.Δ και Δήμου Λέρου, για τη λειτουργία του γραφείου ανταποκριτή στο Δήμο μας.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ