Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [22-10-2018]

στις 18 Οκτωβρίου 2018

Σας καλώ στις 22-10-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:4603/09-10-2018 Πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικό έργο στα Τεμένια».
  2. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:4612/10-10-2018 Πρακτικού για τη μίσθωση ακινήτου στο Παντέλι Λέρου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης τροχοφόρων οχημάτων.
  3. Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου Λέρου, προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λέρου και να αντικρούσει την από 22-06-2018 αγωγή υπαλλήλων του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου.
  4. Εισήγηση για την απαλλαγή ή μείωση των δημοτικών τελών, σε άτομα με αναπηρία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ