Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [27-12-2017]

στις 21 Δεκεμβρίου 2017

Σας καλώ στις 27 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017.
  2. Έγκριση της 3ης εντολής πληρωμής του έργου «Επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης Δήμου Λέρου» και έγκριση της δαπάνης για την εξόφληση αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ