Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου με τηλεδιάσκεψη

στις 27 Οκτωβρίου 2021

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 31η  Οκτωβρίου 2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 8 μ.μ. , με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

 1. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2021.
 2. Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2022.
 3. Λήψη απόφασης, για την έγκριση παραχώρησης χρήσης του κινηματοθεάτρου Λακκίου, στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία, «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΡΟΥ (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. ΛΕΡΟΥ).
 4. Λήψη απόφασης, για την παραχώρηση - χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων αντισφαίρισης (γήπεδο πλησίον ΠΙΚΠΑ και γήπεδο Τεμενίων) σε αθλητικά σωματεία, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος.
 5. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου.
 6. Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου μας, για τα σχολικά συμβούλια των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού μας, σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 1β του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136).
 7. Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου μας, για τα σχολικά συμβούλια των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού μας, σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 1β του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136).
 8. Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης δημοτικού ακινήτου από τον Παναγιώτη Μαραβέλια του Ιωάννη, προς την  εταιρεία «NGP ΜΠΗΤΡΟΣ Ο.Ε.».
 9. Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης δημοτικού ακινήτου από την εταιρεία «ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ Α. & Γ. ΤΣΑΚΥΡΙΟΣ», προς τον Τσακυριό Χρήστο του Αναστασίου.
 10. Συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης βραβευμένων ακτών.
 11. Γνωμοδότηση αναφορικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά στην: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 58997/24-10-2019, Απόφασης Ανανέωσης και Τροποποίησης της υπ’ αρ. 1822/9-12-2008, Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, λόγω συμπερίληψης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) και εκσυγχρονισμού της υφιστάμενης πλωτής μονάδας θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμμάτων στη θέση «Βραχονησίδα Αρχάγγελος», Νήσου Λέρου, Δήμου Λέρου, Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Φορέας του  έργου είναι «ΛΕΡΟΣ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.» (ΠΕΤ: 2107511727).

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Παρακαλείστε, να συνδεθείτε 15-20 λεπτά πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο του Γραφείου Πληροφορικής του Δήμου μας, κ. Σπανό Μάρκο (τηλ. 2247025566). 

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (Α΄ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020 και 69472/24-9-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

 

 

                                                                                            Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                       

 

                                                                                     ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ