Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 23 Δεκεμβρίου 2020

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στις 28 Δεκεμβρίου  2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00  η οποία θα διεξαχθεί με τον τρόπο που προβλέπουν οι από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και 30/03/2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α’ 55) και οι με αριθμ. Πρωτ.: 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ),  20930/31-03-2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22.09.2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ειδικότερα η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης κλπ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση τιμολογίων της πάγιας προκαταβολής.
  2. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 8597/23-12-2020 Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών» Δήμου Λέρου για το έτος 2020.
  3. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 8598/23-12-2020 Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών αφαλατώσεων Δήμου Λέρου».
  4. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 8600/23-12-2020 Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο  «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων αφαλατώσεων».
  5. Αποδοχή ή μη του αιτήματος για τη παράταση του χρόνου παράδοσης της «Προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας έτους 2020».
  6. Α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 39/2020 μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 1ης/06/2020» προϋπολογισμού 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%

Β) Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 1ης/06/2020

Γ) Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 1ης/06/2020», έπειτα από κλήρωση που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄).

  1. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων».
  2. Εισήγηση για τη μείωση μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων κατά 40% λόγω της κρίσης του κορωνοϊού COVID-19, για το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2020.
  3. Έγκριση της με αριθ. 82/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου με θέμα, «Ψήφιση τεχνικού προγράμματος του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Λ. οικ. έτους 2021»
  4. Έγκριση της με αριθ. 89/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου με θέμα, «Ψήφιση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Λ. οικ. έτους 2021, μετά την με Αριθμ. Πρωτ. 1152/18-12-2020 Σύμφωνη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, επί του σχεδίου του προϋπολογισμού».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ