Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου

στις 29 Ιουνίου 2020

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, σήμερα 29 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. , για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω κατεπείγοντα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 7079/25-2-2015, 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020 και 33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

  1. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2020.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας του θέματος επαφίεται στην αναγκαιότητα έγκρισης του θέματος προκειμένου να εξασφαλιστεί η εν γένει εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και δεδομένης της στενότητας χρόνου λόγω του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την έγκριση της αναμόρφωσης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

  1. Μεταφορά έργων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Ο κατεπείγων χαρακτήρας του θέματος επαφίεται στην αναγκαιότητα συναίνεσης του Δ.Σ. για τη μεταφορά του έργου, «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση διαχείρισης δικτύου ύδρευσης Δήμου Λέρου», δεδομένου ότι βρισκόμαστε στη διαγωνιστική διαδικασία και πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου.

  1. Υποβολή αιτήματος συμμετοχής στο πρόγραμμα, «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας του θέματος επαφίεται στην αναγκαιότητα άμεσης υποβολής του αιτήματος και της τεχνικής έκθεσης από τις υπηρεσίες του Δήμου μας, καθώς η συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα είναι κατά σειρά προτεραιότητας.

  1. Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων κατά 40% για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2020, λόγω της κρίσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας του θέματος επαφίεται στο γεγονός ότι ήδη έχει παρέλθει ο μήνας Μάιος και σε λίγο τελειώνει και ο μήνας Ιούνιος και ως εκ τούτου η λήψη απόφασης κρίνεται άμεση και επιτακτική προκειμένου οι μισθωτές των δημοτικών ακινήτων να εξοφλήσουν, μειωμένα κατά 40%, τα μισθώματα των μηνών αυτών (Μαΐου-Ιουνίου) και να μην φαίνονται  οφειλέτες (σχετ. το με αριθ. πρωτ. 3878/29-6-2020 έγγραφο του γραφείου εσόδων του Δήμου μας).

  1. Έναρξη διαδικασίας εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας για τις περιοχές που προτείνει η επιτροπή καταμέτρησης κοινοχρήστων χώρων και ορισμός τιμών εκκίνησης.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας του θέματος επαφίεται στο γεγονός ότι ήδη έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος και η ολοκλήρωση των διαδικασιών εκμίσθωσης των παραλιών κρίνεται άμεση και επιτακτική (σχετ. το με αριθ. πρωτ. 3878/29-6-2020 έγγραφο του γραφείου εσόδων του Δήμου μας).

  1. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) για απασχόληση στο Δήμο Λέρου κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας του θέματος επαφίεται στην αναγκαιότητα λήψης σχετικής απόφασης, λόγω καταληκτικής ημερομηνίας και προθεσμίας αποστολής των σχετικών έγγραφων έως 10 Ιουλίου 2020.

  1. Παραχώρηση αίθουσας του 2ου Γυμνασίου Λέρου «Απόστολος και Ελευθέριος Ευαγγέλου», για την πραγματοποίηση εξετάσεων ξενόγλωσσου εξεταστικού φορέα.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας του θέματος επαφίεται στην αναγκαιότητα έγκρισης του ανωτέρω θέματος για αποφυγή μετάβασης των εξεταζόμενων μαθητών από τη Λέρο στη Ρόδο και λόγω πραγμάτωσης των εν λόγω εξετάσεων στις 18 και 19 Ιουλίου 2020.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ