Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [26-06-2020]

στις 22 Ιουνίου 2020

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, στο Γραφείο Δημάρχου στον Πλάτανο, στις 26 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. , για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Α) Αποδοχή ή μη του 1ου πρακτικού (σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών) του ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 90516 για την προμήθεια με τίτλο, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ». Β) Ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού.
  2. Αποδοχή ή μη του 1ου πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του έργου, «Συντήρηση κι επισκευή γηπέδου τένις στο ΠΙΚΠΑ.».
  3. A) Έγκριση 1ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του Ανοιχτού Διεθνούς Δημοσίου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και λειτουργία του εξοπλισμού, «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ». Β) Ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού.
  4. A) Έγκριση 1ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του Ανοιχτού Δημοσίου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 91972, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. Β) Ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού.
  5. Έγκριση της με αριθ. 35/2020 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου με θέμα, «Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Λ., έτους 2020».

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ.  18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020 και 33282/29-5-2020  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ