Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [09-06-2020]

στις 05 Ιουνίου 2020

Σας καλώ στις 09 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, η οποία θα διεξαχθεί με τον τρόπο που προβλέπει  η από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της μετάδοσής τους» (Α΄55), η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 30ης Μαρτίου 2020 (Α΄75) και οι αριθμ. Πρωτ.: 18318/ 13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6- 1ΑΕ) και 20930/ 31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών. Ειδικότερα η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης κλπ., με τα παρακάτω θέματα:

  1. Τροποποίηση της εισήγησης για την σύνταξη 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2020
  2. Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωση εκτός έδρας του Δημάρχου Λέρου για εκτέλεση υπηρεσιών
  3. Α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 18/2020 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας έτους 2020» όπως αυτή συντάχθηκε από την Τ.Υ.Δ.Λ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των 20.637,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% και Β) Καθορισμός των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής για το σύνολο του προϋπολογισμού.
  4. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στη θέση Αγ. Μαρίνα, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κοινόχρηστος χώρος στάθμευσης τροχοφόρων οχημάτων.
  5. Εισήγηση για την επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων κατά 40% λόγω της κρίσης του κορωνοϊού COVID-19 και για τους μήνες Μάιο-Ιούνιο 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ