ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

στις 25 Απριλίου 2017

Ο Δήμαρχος Λέρου Μιχαήλ Κόλιας προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης :

(α) για μεν τα υγρά καύσιμα κίνησης την μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση (%) επί των Μέσων τιμών πώλησης του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης αντίστοιχα, όπως αυτές διαμορφώνονται από το τμήμα Εμπορίου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δωδεκανήσου, την εκάστοτε μέρα παράδοσης του είδους και

(β) για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος σύμφωνα με τις διατάξεις των: Ν. 4412/2016/Α147, Ν. 4111/2013(ΦΕΚ Α18), Ν. 4314/2014(Α265), Ν.4270/2014(Α143) Ν. 4250/2014(Α74), Ν. 4152/2013(Α107), Ν.3886/2010(Α173), Ν. 4129/2013(Α52), Ν.4013/2011(Α204), Ν.3861/2010(Α112), το άρθρο 4 του Π.Δ.118/07(Α150), το άρθρο 5 της απόφασης με αρ.11389/1993(β185) του Υπουργού Εσωτερικών, το Ν. 3548/2007(Α68), Ν.3469/2006(Α131), Ν. 3310/2005(Α30), Π.Ν.Π/Α'240/2012, της Απόφασης 291/2003/Β'332/2004 του ΑΧΣ, της απόφασης ΓΧΚ ΑΧΣ 354/2000/Β'872/2007, ΥΑ 510/2004/Β'872 όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν, για την ανακήρυξη μειοδότη για την προμήθεια καυσίμων & ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου.

Η διάρκεια της σύμβασης για την προμήθεια των καυσίμων ορίζεται σε 12 ημερολογιακούς μήνες αρχής γενομένης από την υπογραφή της και θα υπάρχει δυνατότητα μονομερούς παράτασης αυτής για δύο μήνες, με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο, προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Δήμου, χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας και των ποσοτήτων, όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Η διάρκεια της σύμβασης για την προμήθεια των λιπαντικών ορίζεται έως 31/12/2017.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 15-05-2017 και ώρα 8:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22-05-2017 και ώρα: 12:00π.μ.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στα 104.237,50 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα βαρύνει τους κωδικούς πίστωσης του Δήμου και ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου για τα έτη 2017 και 2018 (για την προμήθεια καυσίμων), ενώ για την προμήθεια λιπαντικών θα βαρύνει τον κωδικό πίστωσης 2017, όπως φαίνονται αναλυτικά στην 13/2017 μελέτη της προμήθειας. Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται στο 1% επί της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ για τα εκάστοτε προσφερόμενα είδη.

Όλα τα στοιχεία της μελέτης με αριθμό 13/2017 βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου στο Τμήμα Προμηθειών, Λακκί Λέρου ΤΚ 85400 αρμόδιος υπάλληλος η κα. Νταλόγλου Κωνσταντίνα τηλ /fax 22470 23632 ώρες 08:00 έως 13:00.

Να δημοσιευτεί μέχρι 28-04-2017

1. Στην Εφημερίδα «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»,

2. Στην εφημερίδα «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών»

3. Στην εφημερίδα «ΡΟΔΙΑΚΗ»,

4. Στην εφημερίδα «ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ»,

5. Στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ»,

6. ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Φ. Ε. Κ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ

Συν.:

1. Τεύχος διακήρυξης

2. Τεχνική περιγραφή