ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

στις 24 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ/ΜΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου, έχοντας υπόψη :

1. Την παρ.5 του άρθρου 113 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ101/Α ́) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2. Το άρθρο 18 του Ν. 3870/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το άρθρο 115 του Ν. 4547/12-6-2018 (ΦΕΚ 102Α) Καθαρισμός σχολικών κτιρίων με συμβάσεις μίσθωσης έργου σε περιπτώσεις ανεπάρκειας του τακτικού προσωπικού

4. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 604/155/28980/28-8-2018 έγγραφο του Ιδρύματος Νεολαίας και δια βίου Μάθησης.

5. Την με α.α. 32/2018 Απόφαση ΔΣ του Οργανισμού, περί πρόσληψη μίας/ενός υπαλλήλου καθαριότητας για τον καθαρισμό του 2ου Γυμνασίου Λέρου, κριτήρια πρόσληψης και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ο Οργανισμός Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού, ενός/μίας καθαριστή/καθαρίστριας, με σύμβαση μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό του 2ου Γυμνασίου Λακκίου (συνολικά οκτώ (8) αιθουσών διδασκαλίας, εργαστηρίου και βιβλιοθήκης). Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση. Οι αποδοχές υπολογίζονται βάσει αιθουσών που θα καθοριστεί από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ (φορέας χρηματοδότησης). Η αξιολόγηση θα γίνει με κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1. Αίτηση στην οποία θα αναφέρεται ότι ο υποψήφιος υποβάλλει μοναδική αίτηση για το συγκεκριμένο σχολείο και δεν υπέβαλε αίτηση σε κάποιο άλλο Σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.

2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας

3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι.

6. Αντίγραφο του Α.Μ.Κ.Α.

7. Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας και βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

8. Πρόσφατο εκκαθαριστικό και Ε1.

9. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Σημειώνεται ότι η διάρκεια της σύμβασης θα οριστεί από την 1/10/2018 έως τις 30/6/2020 όμως θα υπογραφούν 2 συμβάσεις, μια για κάθε σχολικό έτος καθώς:

1. Η παρεχόμενη χρηματοδότηση καλύπτει ένα διδακτικό έτος,

2. Δεν έχουν εκδοθεί οδηγίες για το πρότυπο της Ενιαίας σύμβασης δύο διδακτικών ετών. Η αμοιβή του/της καθαριστή/στιας καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ ́ αριθμ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ Β ́ 672/17-04-2008) κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και προσδιορίζεται από τον αριθμό των αιθουσών του Σχολείου.

Προσόντα υποψηφίων:

- Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

- Να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες χωρών μελών της Ε.Ε. ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια παραμονής & εργασίας στη χώρα μας.

- Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.

- Να είναι άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι.

- Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λέρου.

- Εάν δεν παρουσιαστεί ενδιαφέρον από μόνιμους κατοίκους του Δήμου Λέρου Δωδεκανήσου, κατά προτεραιότητα θα προτιμηθούν κάτοικοι των όμορων Δήμων.

- Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι: Σύνταξη της ανακοίνωσης, η οποία θα αναρτηθεί:

1. Στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέρου.

2. Στο Διαύγεια.

3. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Λέρου

4. Στην εξωτερική πόρτα του Γραφείου της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου

5. Σε κάθε Σχολείο που αφορά, στην εξωτερική πόρτα.

Αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων:

Η Τετραμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων αποτελείται: α. από την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κα Παπαφώτη Μαρία, β. από το μέλος ΔΣ κα Τζανουδάκη Φροσύνη γ. από το μέλος ΔΣ κ. Ακογλάνη Πέτρο δ. από την Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Λέρου κα Κιαννιέ Ευαγγελία, και αφού αξιολογήσει τις αιτήσεις, θα κατατάξει τους υποψηφίους ως εξής:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

1.ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργία και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες) ΜΗΝΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω ΜΟΝΑΔΕΣ 50 100 150 200 275 350 425 500 575 650 725 800

2.ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) ΑΡ. ΤΕΚΝΩΝ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12...... ΜΟΝΑΔΕΣ 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600......

3.ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για κάθε ανήλικο τέκνο) ΑΡ. ΤΕΚΝΩΝ 1 2 3 ΜΟΝΑΔΕΣ 30 60 90

4.ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) ΑΡ.ΤΕΚΝΩΝ 1 2 3 4 5........ ΜΟΝΑΔΕΣ 50 100 150 200 250 ........

5.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΤΟΥΣ 2017 0€ - 500€ 500 μόρια 501€ - 1.000€ 400 μόρια 1.001€ - 5.000€ 300 μόρια 5.001€ - 10.000€ 100 μόρια 10.001€ - 15.000€ 50 μόρια 15.001€ + 0 μόρια 6.

Σε περίπτωση ισοψηφίας των υποψηφίων θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής και των ενδιαφερομένων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις (συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά συμμετοχής) θα κατατίθενται σε κλειστό – σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό (Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής από Δημόσια Αρχή) στα γραφεία του Οργανισμού Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής στο Λακκί της Λέρου (κτίριο Ποσειδώνιο) από την Τρίτη 25/09/2018 έως και την Παρασκευή 28/9/2018 και ώρα από 08:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ.